Pravidla a podmínky užívání

Naposledy aktualizováno: 28.12.2017

Prosíme, abyste si tyto Podmínky užívání (dále jako „Podmínky“, nebo „Podmínky užívání) pečlivě přečetli před používáním webových stránek http://www.virtualgp.cz (dále jako „Stránka“) provozovanou společností TRIPSI Studio s.r.o. (dále jako „My“, „Nás“, nebo „Naše“).

Váš přístup ke Stránce je podmíněn akceptováním a dodržováním těchto Podmínek. Tyto Podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a další, kteří na Stránku vstupují a užívají.

Vstupem nebo užíváním Stránky souhlasíte s těmito Podmínkami. Pokud s jakoukoliv z jejích částí nesouhlasíte, pak nemůžete na Stránku vstupovat.

Je striktně zakázáno používat tuto Stránku pro jakékoliv ilegální nebo neautorizované účely. Nesmíte porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci, včetně ale ne výlučně autorských zákonů. Taktéž nesmíte na Stránku umisťovat jakýkoliv nezákonný, urážlivý, výhružný, pomlouvačný, pornografický, obscénní nebo jinak nevhodný obsah, stejně jako cokoliv, co by mohlo narušovat něčí duševní vlastnictví.

Souhlasíte s respektováním soukromí ostatních uživatelů stránek a s tím, že nebudete upravovat jakékoliv soubory nebo se snažit získat neautorizovaný přístup k naší stránce.

Účty

Pokud si na naší Stránce vytvoříte účet, musíte nám poskytnou informace, které jsou přesné, úplné a aktuální. Selhání v této podmínce představuje porušení Podmínek, což může má za následek nemožnost registrovat se do jakékoliv akce, nebo provádět nákupy na naší stránce.

Abyste si na Stránce mohli vytvořit účet, musíte být mít dosaženo minimálně 13 let, musíte být člověk a všechny poskytnuté údaje musí být platné. Vaše přístupové údaje musí být použity pouze jednou osobou, sdílení účtů není povoleno.

Jste odpovědní za střežení hesla, které používáte pro přístup na Stránku a pro jakékoliv další aktivity nebo úkony vyžadující vaše heslo, ať už jde o naši Stránku nebo obsah třetích stran. Souhlasíte s přijetím odpovědnosti s jakoukoliv aktivitou nebo úkonem, které budou provedeny pod vaším účtem a/nebo heslem. Souhlasíte s neposkytnutím vašeho hesla jakékoliv třetí straně. Z naší strany vás nikdy nebudeme žádat o heslo. Pokud zjistíte narušení bezpečnosti nebo neautorizovaného využití vašeho účtu, musíte nás neprodleně informovat. Neneseme jakoukoliv odpovědnost za jakoukoliv ztrátu nebo škodu způsobenou nedostatečnou ochranou bezpečnosti vašeho hesla.

Každý uživatel také musí jednat v souladu s našimi obecnými pravidly v případě zájmu o účast v jakékoliv akci pořádané týmem Virtual GP.

Duševní vlastnictví

Stránka a její originální obsah, součásti a funkce jsou a budou exkluzivním majetkem společnosti TRIPSI Studio s.r.o. a jejích poskytovatelů licencí. Naše značka nesmí být užita ve spojitosti s jakýmkoliv produktem nebo službou bez předchozího souhlasu společnosti TRIPSI Studio s.r.o. Všechen originální obsah je plně chráněn příslušnými mezinárodními autorskými zákony a dalšími zákony o duševním vlastnictví.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše Stránka může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran nebo služeb, které nejsou vlastněny nebo řízeny společností TRIPSI Studio s.r.o.

TRIPSI Studio s.r.o. nemá žádnou kontrolu a nenese žádnou zodpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo další praktiky jakékoliv webové stránky či služby třetí strany. Dále souhlasíte s tím, že TRIPSI Studio s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost ani odpovědnost, přímo ani nepřímo, za jakoukoliv škodu nebo ztrátu způsobenou nebo údajně způsobenou užíváním takového obsahu, zboží nebo služby dostupné na nebo skrze jakékoliv webové stránce nebo službě třetích stran.

Důrazně doporučujeme přečíst si pravidla a podmínky a zásady ochrany osobních údajů jakýchkoliv webových stránek nebo služeb třetích stran, které navštívíte.

Zrušení přístupu

Můžeme zrušit nebo suspendovat přístup na naši Stránku bez jakéhokoliv předchozího upozornění nebo ručení, z jakéhokoliv důvodu, včetně případného porušení Podmínek z vaší strany. V případě zrušení vaše právo na používání této Stránky okamžitě končí.

V případě zrušení přístupu tyto Podmínky zůstávají nadále platné, včetně ustanovení týkajících se vlastnictví, záruk, odškodnění či vyloučení odpovědnosti.

Pokud si přejete zrušit svůj účet, můžete jednoduše přestat používat Stránku. Případně nás můžete kontaktovat a váš účet smažeme.

Vyloučení odpovědnosti

Užívání Stránky je na vaše vlastní nebezpečí. Stránka je poskytována na principech „JAKÁ JE“ a „JAK JE K DISPOZICI“. Stránka je poskytována bez jakýchkoliv záruk, ať už výslovných nebo implikovaných, včetně implikovaných záruk obchodovatelnosti, vhodnosti k určitému účelu, neporušování nebo výkonnosti.

Aplikovatelný právní řád

Tyto Podmínky se řídí v souladu se zákony České republiky, bez ohledu na konflikty zákonných ustanovení.

Naše selhání ve vynucování jakýchkoliv práv nebo ustanovení těchto Podmínek nelze považovat za vzdání se těchto práv. Pokud některá část těchto Podmínek je neplatná nebo nevynutitelná u soudu, zbytek Podmínek zůstává v platnosti. Tyto Podmínky představují celou dohodu mezi námi ohledně naší Stránky, a nahrazují jakékoliv předchozí dohody, které jsme v ohledu této Stránky mohli dříve uzavřít.

Změny

Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení kdykoliv upravit nebo nahradit tyto Podmínky. Pokud se jedná o změnu podstatnou, snažíme se na ni upozornit s předstihem alespoň 30 dní před začátkem účinnosti těchto změn. Co lze považovat za podstatnou změnu záleží na našem vlastním uvážení.

Pokračováním přistupování na nebo užívání naší Stránky po začátku účinnosti těchto změn je přijímáte a jste jimi vázáni. V případě nesouhlasu s novými podmínkami prosím přestaňte Stránku používat.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně těchto podmínek, prosím kontaktujte nás na:

TRIPSI studio s.r.o.
Husinecká 903/10, 130 00
Prague, Czech Republic
info@tripsi.cz